Lấy thông tin CMT
Chọn ảnh CMT
Kiểm tra ảnh có giống ở CMT không
Ảnh: Chọn ảnh so khớp
CMT: Chọn ảnh CMT