Lấy thông tin giấy tờ tùy thân
Chọn giấy tờ cần kiểm tra
Kiểm tra ảnh có giống ở CMT không
Ảnh: Chọn ảnh so khớp
CMT: Chọn ảnh CMT